Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

Rozsah kurzu: 152 h (112 vyučovacích hodin teoretické výuky a 40 hodin praxe)

Místo realizace: Celesta Praha, z.ú., Seifertova 455/17, 130 00 Praha 3

Přednáškové prostory se nacházejí v těsné blízkosti Hlavního nádraží, trasa metra C, cca 150 m od tramvajové zastávky Viktoria Žižkov (tram č. 5, 9, 15 a 26). Během kurzu je připraveno občerstvení – káva, čaj, účastníkům kurzu je k dispozici kuchyňka s mikrovlnnou troubou a lednicí.

Cena kurzu: 8 950 Kč (osvobozeno od DPH) 

Přihlášením dvou a více účastníků získáte slevu 10 % na celou objednávku.

V některých případech lze kurz uhradit přes úřady práce.

Tři týdny před začátkem kurzu od nás účastník nebo jeho zaměstnavatel obdrží fakturu na úhradu kurzovného bankovním převodem. Vzhledem k tomu, že kurz je (re)kvalifikační, mohou se účastníci obrátit na příslušný úřad práce s žádostí o finanční podporu.

Na rok 2023 je vypsán následující termín:

23. ledna – 3. března 2023

Akreditace kurzu: MPSV ČR, číslo: A2021/0367-PK

Lektoři:

Mgr. Bc. Monika Čermáková

Mgr. Stanislav Skalický

Mgr. Xenie Dočkálková

Kristina Černá DiS.

Renata Koštelová DiS.

Mgr. Leoš Horký

 

Obsah a cíl kurzu:

Kurz připravuje účastníky na výkon profese pracovníka v sociálních službách v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. Kurz je rozčleněn do dvou hlavních částí – obecná a zvláštní část; věnuje se okruhům v oblasti zdravovědy, psychologie, sociální práce a sociální péče, zahrnuje také odbornou praxi v rozsahu 40 hodin. Kurz připravuje absolventy na práci s různými cílovými skupinami uživatelů, klade přitom důraz na nejčastější skupiny uživatelů služeb sociální péče (senioři a lidé s různými formami zdravotního postižení), a to jak terénních, tak i ambulantních a pobytových forem služeb. Program připravujeme ve spolupráci s Českou asociací pečovatelské služby.

Absolventi kurzu, kteří splní v požadovaném rozsahu docházku a úspěšně složí zkoušku, získají kvalifikaci pro výkon pracovníka v sociálních službách dle § 116 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

 • Povinná praxe u poskytovatele sociálních služeb je pro účastníky zajištěna.

Profil absolventa

Absolvent kurzu získá základní teoretický přehled v oblastech potřebných pro výkon profese pracovníka v sociálních službách (především zdravověda, sociální práce, psychologie a sociální péče), v souladu se zák. č. 108/2006 Sb. získá praktické kompetence nezbytné pro působení:

 1. a) v přímé obslužné péči v ambulantních nebo pobytových zařízeních sociálních služeb spočívající v nácviku jednoduchých denních činností, pomoci při osobní hygieně a oblékaní, manipulaci s přístroji, pomůckami, prádlem, udržování čistoty a osobní hygieny, podporu soběstačnosti, posilování životní aktivizace, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů a uspokojování psychosociálních potřeb,
 2. b) základní výchovnou nepedagogickou činnost spočívající v prohlubování a upevňování základních hygienických a společenských návyků, působení na vytváření a rozvíjení pracovních návyků, manuální zručnosti a pracovní aktivity, provádění volnočasových aktivit zaměřených na rozvíjení osobnosti, zájmů, znalostí a tvořivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpečování zájmové a kulturní činnosti,
 3. c) pečovatelskou činnost v domácnosti osoby spočívající ve vykonávání prací spojených s přímým stykem s osobami s fyzickými a psychickými obtížemi, komplexní péči o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci, provádění sociálních depistáží pod vedením sociálního pracovníka, poskytování pomoci při vytváření sociálních a společenských kontaktů a psychické aktivizaci, organizační zabezpečování a komplexní koordinování pečovatelské činnosti a provádění osobní asistence,
 4. d) pod dohledem sociálního pracovníka – činnosti při základním sociálním poradenství, depistážní činnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, činnosti při zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, činnosti při poskytování pomoci při uplatňování práv a oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.
 5. Získané znalosti a dovednosti si upevní v průběhu praxe v zařízení sociálních služeb.

Program:

 1. Úvodní setkání
 2. Obecná část: Úvod do problematiky kvality v sociálních službách, standardy kvality sociálních služeb
 3. Obecná část: Základy komunikace, rozvoj komunikačních dovedností, asertivita, metody alternativní komunikace
 4. Obecná část: Úvod do psychologie, psychopatologie, somatologie
 5. Obecná část: Základy ochrany zdraví, první pomoc
 6. Obecná část: Etika výkonu činnosti pracovníka v sociálních službách, lidská práva a důstojnost
 7. Obecná část: Základy prevence vzniku závislosti osob na sociální službě
 8. Obecná část: Sociálně právní minimum
 9. Obecná část: Metody sociální práce
 10. Zvláštní část: Krizová intervence
 11. Zvláštní část: Základy péče o nemocné, základy hygieny, úvod do problematiky psychosociálních aspektů chronických infekčních onemocnění
 12. Zvláštní část: Aktivizační, vzdělávací a výchovné techniky, základy pedagogiky volného času
 13. Zvláštní část: Základy výuky péče o domácnost
 14. Zvláštní část: Zvládání jednání osoby, které je poskytována sociální služba, jestliže toto jednání ohrožuje její zdraví a život nebo zdraví a život jiných fyzických osob, včetně pravidel šetrné sebeobrany
 15. Zvláštní část: Prevence týrání a zneužívání osob, kterým jsou poskytovány sociální služby
 16. Zvláštní část: Úvod do problematiky zdravotního postižení
 17. Zvláštní část: Odborná praxe – probíhá průběžně – 40,00 h
 18. Závěrečné setkání

Kurzy jsou realizovány prezenční formou. V případě nepříznivé  epidemiologické situace však MPSV umožňuje  realizovat  všechny akreditované  programy podle § 117a zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  distanční formou (on-line) s výjimkou hodin nácviků  praktických dovedností a praxe.

Přihlásit na kurz se můžete vyplněním registračního formuláře níže, nebo vyplněním přihlášky, která je ke stažení zde:

a jejím zasláním na e-mail: celesta@celestapraha.cz, nebo poštou.

Objednávkový formulář kurzu - cena 8 950 Kč

Platí kurz úřad práce?

Souhlas s GDPR

Obchodní podmínky

2 + 8 =