Osobní asistence je terénní služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby. Osobní asistence je poskytována v jejich domácím, přirozeném prostředí. Pomoc a podpora vychází z individuálních potřeb těchto osob a směřuje k posílení či udržení jejich stávajících schopností a dovedností tak, aby mohly co nejdéle setrvat ve svém domácím prostředí. Služba respektuje důstojnost osob, kterým je poskytována. Při jejím poskytování jsou důsledně dodržovány základní lidská práva a svobody.

Služby osobní asistence, registrované na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s působností v Praze, poskytujeme v místě pobytu klienta 24 hodin denně, 7 dní v týdnu včetně víkendů a svátků.

Komu je služba poskytována: 

 • Osoby s chronickým onemocněním
 • Osoby s jiným zdravotním onemocněním
 • Osoby s kombinovaným postižením
 • Osoby s mentálním postižením
 • Osoby s tělesným postižením
 • Osoby se sluchovým postižením
 • Osoby se zdravotním postižením
 • Osoby se zrakovým postižením
 • Senioři – osoby s chronickým duševním onemocněním
 • Imigranti a azylanti

Služba je poskytována následujícím věkovým kategoriím:

 • Mladí dospělí (19-26 let)
 • Dospělí (27-64 let)
 • Mladší senioři (65-80 let)
 • Starší senioři (nad 80 let)

Máte zájem o osobní asistenci?

Zájemce o službu nás může oslovit telefonicky, a to na tel. čísle 775 976 383 v pracovní den od 8:00 do 16:30 hodin, nebo e-mailem: celesta@celestapraha.cz, případně osobně:

pondělí – středa: 9:00 – 11: 30 hod. a 13:00 – 16:00 hod., v ostatní dny dle dohody

Při prvním kontaktu si domluvíme termín osobního jednání v domácím prostředí uživatele. Po tomto prvním kontaktu se uskuteční sociální šetření v domácnosti zájemce o službu. Šetření provádí vedoucí služby – sociální pracovnice.

Cílem sociálního šetření je zejména zmapování požadavků, potřeb a očekávání zájemce, jemuž je představena služba osobní asistence, její principy a možnosti. Zjišťuje se, zda tato služba odpovídá potřebám a požadavkům zájemce, případně která z registrovaných služeb by jeho potřebám odpovídala lépe (v tomto případě je zájemci zároveň předán kontakt na jinou službu).

Zájemce je seznámen s obsahem smlouvy, ceníkem, vnitřními pravidly služby a způsobem podávání stížností. V případě, že služba odpovídá potřebám zájemce a souhlasí s vnitřními pravidly, je sjednán jeho individuální cíl (co od služby očekává), časový rozsah a průběh služby.

Před zahájením poskytování osobní asistence je se zájemcem (příp. s jeho zákonným zástupcem nebo opatrovníkem) uzavřena smlouva o poskytování služby

S čím vám můžeme v rámci osobní asistence pomoci?

Základní činnosti osobní asistence se zajišťují v rozsahu těchto úkonů:

a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,
 2. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek,
 3. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním i vnějším prostoru (např. pomoc při bezpečném pohybu v domácnosti i venkovním prostoru a bezpečném pohybu s použitím pomůcek (hole, chodítko, vozík, schodolez apod.),
 4. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík (např. použití polohovacích a fixačních pomůcek, použití zvedáku či skluzné desky, manipulace s polohovatelným lůžkem apod.)

b) pomoc při osobní hygieně:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny (pomoc s běžnou denní hygienou, s koupáním, sprchováním nebo mytím na lůžku, ošetření pokožky po koupeli, vyčištění zubů či zubní náhrady, česání a mytí vlasů, péče o nehty, případně zajištění specializované pedikúry, oholení se apod.)
 2. pomoc při použití WC (např. výměna inkontinenčních pomůcek apod.)

c) pomoc při zajištění stravy:

pomoc při přípravě jídla a pití

d) pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. pomoc s úklidem a údržbou domácnosti a osobních věcí (např. mytí nádobí, běžný úklid domácnosti, zajištění velkého úklidu – jako např. mytí oken), praní a žehlení prádla, včetně drobných oprav, péče o květiny apod.),
 2. nákupy a běžné pochůzky (pošta, lékárna, čistírna aj.)

e) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

 1. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob (např. doprovod na návštěvu),
 2. pomoc s nácvikem a upevňováním motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností (s obsluhou moderních přístrojů: mikrovlnná trouba, telefon, vysavač apod.), pomoc s nácvikem samostatné chůze nebo s pomůckami pro nácvik (cvičení, trénování) chůze, trénování paměti apod.

f) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

doprovázení do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na zájmové a volnočasové aktivity, do knihoven, vzdělávacích kurzů, restaurací, divadel, kadeřnictví, na pedikúru, do obchodů, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět apod.),

g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

 1. pomoc při komunikaci vedoucí k uplatňování práv a oprávněných zájmů (např. pomoc při vyhledání odborného poradenství apod.),
 2. pomoc při vyřizování běžných záležitostí (při jednání na úřadech a v jiných institucích, např. při vyřizování příspěvku na péči, doprovod na poštu, objednání k odbornému lékaři, pomoc s výběrem lékaře, pomoc se zajištěním nebo zapůjčením kompenzačních pomůcek, pomoc se zařízením dovozu stravy apod).

 

Úhrada za služby, ceník

Před započetím služby je s klientem vždy uzavřena smlouva o poskytování služeb, která obsahuje mimo jiné i přesnou specifikaci požadovaných služeb, jejich rozsah a ceny.

Po každé službě asistent zapíše do výkazu odpracovaných hodin datum a délku služby, což klient po ukončení služby stvrdí svým podpisem. Na základě tohoto výkazu bude klientovi nejpozději do 10 dnů následujícího měsíce vystavena faktura, kterou klient uhradí převodem na náš bankovní účet dle údajů na vystavené faktuře, nebo složenkou. Doba splatnosti činí 10 dní ode dne vystavení faktury. Spolu s fakturou je klientovi pro kontrolu zaslána také kopie příslušného výkazu.

Ceník, platný od 1. července 2024 zde:

Cenik-osobni-asistence od 1.7. 2024_Celesta